Ako prežiť deň volieb? Tento manuál vám jednoznačne pomôže

  • Kategória: Voľby 2018
  • Uverejnené 09. 11. 2018
  • Napísal: Ľubomír Horný
2018-09-foto-volby02

Ubehli už štyri roky odkedy sme mali možnosť zúčastniť sa posledných volieb. Hlasovanie má svoje presné pravidlá, preto bude dobré osviežiť si pár základných informácii. Pripravili sme pre vás zopár užitočných bodov, ktoré vám pomôžu správne obstáť pri voľbách.

1. Kto sa môže zúčastniť volieb?

Právo voliť do orgánov samosprávy má každý občan, ktorý má trvalý pobyt v meste a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

2. Čo robiť po príchode do volebnej miestnosti?

Volič sa po príchode do volebnej miestnosti preukáže volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Aby bol zachovaný princíp tajnosti volieb, pred hlasovaním sa volič presunie do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Ak volič nevstúpi do osobitného priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

3. Ako správne hlasovať?

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených – počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku (za daný okrsok môžete dať svoj hlas maximálne 12 kandidátom). Na hlasovacom lístku pre voľby primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Po zakrúžkovaní poradových čísel vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta. Následne obálku vhodí do hlasovacej schránky.

4. Ak sa pri hlasovaní pomýlite

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

5. Hlasovanie pre zdravotne znevýhodnených

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi to pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky a ani vkladať obálky do volebnej schránky.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Foto: pixabay.com

Pre občanov

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Záver októbra bude v knižnici plný zaujímavých podujatí

15.10.2019 / Kultúra

Záver októbra bude v knižnici plný zaujímavých podujatí

Srdečne Vás pozývam na podujatia, ktoré sa ešte do konca mesiaca október uskutočnia vo Vihorlatskej knižnici v Humennom.

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

15.10.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 42. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Havarijny stav mestských budov bol odstránený

11.10.2019 / Život

Havarijny stav mestských budov bol odstránený

Koncom augusta tohto roka sme Vás informovali o vzniknutých havarijných stavoch na strechách mestských budov. Príčinou havarijných stavov v tom...

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

10.10.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Pugačevkári skrášlili naše mesto!

09.10.2019 / Školy

Pugačevkári skrášlili naše mesto!

Vďaka Komunitnej nadácii mesta Humenné je areál pred Základnou školou Pugačevova opäť krajší. Využili sme možnosť, ktorú ponúka KNMH a...

Čítať viac