Vyhlásenie Slovenskej lekárnickej komory k aktuálnej situácii

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 10. 03. 2020
  • Napísal: tlačová správa SLeK
slek

Do pondelka (09. 03. 2020) bola v Slovenskej republike u siedmich pacientov potvrdená infekcia novým coronavírusom SARS-CoV-2, spôsobujúcim ochorenie COVID-19.

Slovenská lekárnická komora vyjadruje presvedčenie, že kompetentné inštitúcie na čele s Ministerstvom zdravotníctva a Úradom verejného zdravotníctva v spolupráci s ostatnými subjektmi podieľajúcimi sa na ochrane obyvateľstva konajú v súlade s poznatkami medicíny založenej na dôkazoch a v záujme zabezpečenia maximálnej bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov, ktorých riziko potenciálneho kontaktu s nositeľmi koronavírusu je v tomto období zvýšené.

Medzi takýchto zdravotníckych pracovníkov patria predovšetkým farmaceuti a farmaceutickí laboranti pracujúci vo verejných lekárňach. Symptomatológia ochorenia COVID-19 totiž môže u laika viesť k podceneniu príznakov, ktoré sú podobné príznakom chrípky. Pri takýchto príznakoch pacient, resp. jeho príbuzní najčastejšie vyhľadávajú verejnú lekáreň za účelom zabezpečenia liekov dostupných bez lekárskeho predpisu.

V tejto súvislosti, nadväzujúc na SMS komunikáciu Ministerstva zdravotníctva apelujeme:

1. Na pacientov

Chronickí pacienti, pravidelne navštevujúci verejné lekárne za účelom výdaja dlhodobo užívaných liekov (vysoký tlak krvi, diabetes, astma a pod.) prosím požiadajte (ideálne telefonicky, alebo mailom) predpisujúceho lekára o predpísanie elektronického lekárskeho predpisu s maximálnym možným množstvom užívaných liekov – u väčšiny liekov je to v dávke na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok v dávke na jeden mesiac. Predídete tak potrebe častejšej návštevy verejnej lekárne a vyhnete sa riziku infekčného ochorenia, ktorého priebeh môže byť pri chronických ochoreniach komplikovanejší. 
Po predpísaní liekov odporúčame telefonicky kontaktovať vášho lekárnika a informovať sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov, aby ste v prípade nedostupnosti lieku nemuseli navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vrátiť v prípade potreby objednania lieku. Odporúčame využiť možnosti, ktoré poskytuje tzv. generická preskripcia, nepožadovať striktne liek konkrétneho výrobcu, ktorý môže vykazovať prechodnú nedostupnosť a konzultovať všetky dostupné možnosti zabezpečenia farmakoterapie s vašim lekárnikom.

Akútni pacienti, či už požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu, alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorí neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká, a pod.), prosím zvážte osobnú návštevu verejnej lekárne a pokiaľ máte možnosť, požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární. 

Všetci pacienti, ktorí pozorujete symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov sa podľa možnosti vyhnite kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112). 

Zdraví klienti, verejných lekární (požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární) odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac.

Vo všeobecnosti prosíme pacientov, aby k celej situácii pristupovali racionálne, bez emócií a paniky, nevytvárali si nepotrebné vysoké zásoby liekov, ktoré môžu následne chýbať tým, ktorí ich reálne potrebujú. Zásadne apelujeme na všetkých pacientov, ktorí v uplynulom období navštívili rizikové krajiny, aby zotrvali v dvojtýždňovej domácej karanténe a vyhli sa návštevám verejných lekární, keďže prenášačom vírusu je aj bezpríznakový pacient.

2. Na štátne orgány

Verejná lekáreň je najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie s hustou sieťou pokrytia a širokým prevádzkovým časom. Je častým miestom prvého kontaktu a prvej konzultácie zhoršenia zdravotného stavu.

Vyzývame preto kompetentné orgány, aby regulačným zásahom v rámci svojich kompetencií zabezpečili bezproblémovú dostupnosť ochranných a dezinfekčných prostriedkov v záujme jednak bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov verejných lekární, ale zároveň bezpečnosti pacientov v priestoroch lekární dostupných verejnosti. Pokiaľ štát prísne reguluje ceny liekov, či ceny zdravotníckych výkonov, musí byť schopný regulovať aj ceny všetkých prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitné a správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v kritických situáciách. V súlade s §4a ods. 2 písm. a) a c)

Cenové orgány môžu regulovať ceny tovaru, ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov, alebo ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa alebo iný verejný záujem. Vzhľadom k pandemickému charakteru COVID-19 je možné hovoriť o naliehavom verejnom záujme zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti..

V prípade ďalšieho šírenia infekcie považujeme za potrebné zásadné epidemiologické opatrenia, ktoré zabezpečia chod lekární a dostupnosť liekov pre všetkých obyvateľov. Pri akýchkoľvek potrebných zásahoch, organizačných opatreniach a realizácii navrhnutých opatrení poskytne Slovenská lekárnická komora prostredníctvom svojich celoslovenských aj regionálnych štruktúr maximálnu súčinnosť.

3. Na farmaceutov a prevádzkovateľov lekární

Kooperácia v rámci regiónu, sledovanie epidemiologickej situácie a kolegialita sú v prípade rozšírenia ochorenia nevyhnutným predpokladom zvládnutia situácie. Pri objednávaní potrebného zdravotníckeho materiálu a liekov (dezinfekcia, ochranné prostriedky, analgetiká, antipyretiká) je potrebné zohľadniť aktuálnu situáciu a pripraviť sa na zvýšené požiadavky zo strany pacientov, nevytvárať však nadmerné zbytočné skladové zásoby, ktoré by obmedzili dostupnosť liekov v iných lekárňach a regiónoch.

Je potrebná zvýšená komunikácia s pacientmi, dôsledné sledovanie a preverovanie popisovaných symptómov, zvlášť u pacientov s príznakmi podobnými chrípke, či pacientov s pozitívnou cestovateľskou anamnézou v rizikových lokalitách.

V priestoroch lekární je potrebné zabezpečiť častejšie uplatňovanie sanitačných postupov v zmysle schváleného hygienického režimu, vetranie priestorov lekárne a dôraz na osobnú hygienu zamestnancov zvlášť v prípade individuálnej prípravy liekov. V regiónoch s potvrdeným výskytom vírusu odporúčame zvážiť obmedziť pacientom vstup do oficíny a expedovať cez pohotovostné výdajné okienko.

Ako zdravotnícki profesionáli sme povinní pristupovať k problematike v súlade s aktuálnymi poznatkami vedy, vecne, podporujúc racionálne rozhodovanie sa verejnosti a v úzkej koordinácii s kompetentnými orgánmi. 

4. Na výrobcov a dodávateľov zdravotníckeho materiálu

Za posledný mesiac je badateľná nedostupnosť ochranných rúšok, respirátorov a dezinfekčných prostriedkov a následné dramatické niekoľkonásobné zvýšenie ich cien. Neúmerné a neštandardné zvyšovanie zisku akýmkoľvek subjektom, ktorý má v predmete činnosti obchod s prostriedkami potrebnými na ochranu života a zdravia, v situácii pandemického ohrozenia, považujeme za hrubo neetické, nekolegiálne a hazardujúce s verejným zdravím.

Pokiaľ štátne orgány doposiaľ nepristúpili a v blízkej budúcnosti nepristúpia k cenovej regulácii, či centrálnemu zabezpečeniu potrebného materiálu pre zdravotnícke zariadenia apelujeme na všetky subjekty, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na výrobe, distribúcii a predaji pomôcok a prostriedkov nevyhnutných na zabezpečenie ochrany zdravotníckych pracovníkov, aby aspoň v minimálnom potrebnom množstve zabezpečili ich dostupnosť pre farmaceutov, farmaceutických laborantov a iných zdravotníckych pracovníkov za štandardné a primerané ceny.

Sledujte prosím internetovú stránku Slovenskej lekárnickej komory, na ktorej budeme potrebné informácie pravidelne aktualizovať.

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Neseď nečinne doma, ale cvič spolu s nami + Video č.1

07.04.2020 / Život

Neseď nečinne doma, ale cvič spolu s nami + Video č.1

Aj vy sa sťažujete, že počas dobrovoľnej karantény priberiete? Nemusí sa tak stať a do formy vás počas tohto obdobia...

Čítať viac

Mesto zavádza nové opatrenia, ktoré pomôžu Humenčanom

17.03.2020 / Život

Mesto zavádza nové opatrenia, ktoré pomôžu Humenčanom

Zasadnutia krízového štábu sa v aktuálnej situácii konajú v dennej perióde, po pondelku a utorku (16. a 17....

Čítať viac

Aktualizácia opatrení pri ohrození verejného zdravia

16.03.2020 / Život

Aktualizácia opatrení pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na...

Čítať viac

Jarné upratovanie v meste Humenné sa odkladá

16.03.2020 / Samospráva

Jarné upratovanie v meste Humenné sa odkladá

Generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT a.s. (majiteľ skládky odpadov) za účelom zabránenia šírenia koronavírusu nariaďuje  s účinnosťou od 16.03. 2020 až...

Čítať viac

Slovko na dnešný deň

15.03.2020 / Cirkev

Slovko na dnešný deň

Medzi opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb, patrilo aj pozastavenie slávenia svätých omší na území celého Slovenka. Viaceré farnosti však...

Čítať viac