Humenskí poslanci schválili nový rozpočet!

  • Kategória: Samospráva
  • Uverejnené 02. 03. 2019
  • Napísal: Tlačová správa
1

Mesto Humenné bude tento rok hospodáriť s vyrovnaným takmer 33-miliónovým rozpočtom. V stredu o tom hlasmi 20 z 22 prítomných poslancov, rozhodlo Mestské zastupiteľstvo. 

Z pohľadu obyvateľov Humenného je najpotešiteľnejším zistením, že sa v ňom nájde dostatok financií na investície do skvalitnenia ich života vo všetkých oblastiach, ktoré spadajú pod samosprávu. Zároveň na rozdiel od iných miest, kde sa výška miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady zvyšuje, zostane ich suma v našom meste na rovnakej úrovni.

Dotácie pre mestské príspevkové organizácie

Rozpočet na aktuálny rok 2019 je vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu. Predstavuje historicky najvyšší schválený rozpočet v Humennom, a to vo výške 32 842 060 eur. Z neho sú rozdelené dotácie okrem iného aj pre mestské príspevkové organizácie formou transferov. Technické služby mesta Humenné získali po schválení poslancami MsZ 2 133 000 eur, Mestské kultúrne stredisko (MsKS) 379 398 eur a Správa rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) 1 046 332 eur, z toho kapitálový transfer predstavuje 4000 eur.

Programový rozpočet je rozdelený do 8 programov, v rámci ktorých sa realizuje 48 aktivít. V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je vyčlenených 9 739 553 eur, ktoré budú rozdelené na výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné, dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta, ďalej sa bude pokračovať vo výstavbe Komunitného centra a materskej školy v osade Podskalka. Okrem toho sa zlepšia enviromentálne aspekty na území mesta a investuje sa aj do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ide o stavebné úpravy na zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov, či zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska. V tomto prípade sa v rozpočte počíta aj so zvýšením kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu, ZŠ Laborecká a ZŠ Pugačevova vybavením odborných a jazykových učební alebo knižnice.

Investície z rozpočtu pôjdu do rozvoja bývania a ďalších investičných akcií

V rámci rozvoja bývania sa počíta hlavne s výstavbou 38 nájomných bytov na Sídlisku Pod Sokolejom, ktorých zmluvná cena predstavuje sumu 2 182 860 eur. Z toho, ak bude schválená žiadosť, 65% pôjde z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 1 272 960 eur, ďalej to budú nenávratné finančné prostriedky na bytovku a siete ako je vodovod, kanalizácia či parkovisko v hodnote 722 950 eur a nakoniec výstavbu dofinancuje aj Mesto vlastnými prostriedkami, a to sumou 186 890 eur. Tiež sa bude z rozpočtu pokračovať v rekonštrukciách začatých ešte v minulom roku, ako je napr. zariadenie pre seniorov v Humennom, rekonštrukcie ciest a chodníkov, alebo asfaltové úpravy školských areálov a chodníkov, ale aj revitalizácia parčíka na Ulici osloboditeľov. Mesto tiež požiadalo Prešovský samosprávny kraj o dotáciu finančných prostriedkov vo výške 100 000 eur, ktoré použije na úhradu nákladov na realizáciu pripravovanej stavby Osvetlenie tréningového ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna na Chemlonskej ulici v Humennom. 

Samospráva mesta Humenné a jej výkonný aparát majú na svoj chod vyčlenenú z rozpočtu čiastku 3 681 567 eur. Tá predstavuje nielen mzdy zamestnancom, ale aj prevádzku samotného Mestského úradu, matriky či hladký priebeh volieb, referend a sčítaní obyvateľov. Na verejný poriadok v meste, ktorý zabezpečuje Mestská polícia, je vyčlenených 594 923 eur.

3

Benefity pre občanov sa zvýšia, viac investícií pôjde do školstva

Na sociálne služby je určených celkovo 983 837 eur. Najviac financií pôjde na opatrovateľské služby pre sociálne odkázaných Humenčanov, na ktoré Mesto vyčlenilo 475 200 eur. Mesto aj tento rok poskytne dotáciu na výdavky spojené so stravovaním dôchodcov prostredníctvom Senior čipovej karty, pričom vyčlenených je na to až 300 tisíc eur. 

Poslanci schválili aj 20-tisícový príspevok na zľavnené cestovné autobusmi MHD. Aj naďalej tak budú môcť bezplatne cestovať žiaci 1. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území mesta, občania mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, resp. držiteľov Senior karty. Príspevok na MHD pre jej prevádzkovateľa DZS – M.K. TRANS Michalovce, bude minimálne 150 000 eur. Novinkou je ďalší okruh užívateľov dopravy MHD v meste zdarma. Ide o stredoškolákov, ktorí s čipovou kartou Humenčan budú môcť cestovať od 1. septembra tohto roku autobusmi v meste zadarmo. 

Na financovanie činnosti materských a základných škôl, centier voľného času a ďalších vzdelávacích aktivít bolo vyčlenených z rozpočtu 13 496 800 eur. V rámci týchto prostriedkov dostanú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia dotáciu na nákup školských potrieb a stravy vo výške 37 000 eur. Celkovo je na stravovanie v školských jedálňach v rozpočte vyčlenených až 1 561 768 eur.

Mestské zastupiteľstvo si odsúhlasilo nový Rokovací poriadok

Rokovací poriadok všeobecne upravuje pravidlá o rokovaní Mestského zastupiteľstva. Poslanecký klub Spájame sa pre Humenné predložil mestskému zastupiteľstvu návrh nového rokovacieho poriadku, ktorý by mal prispieť k zvýšeniu transparentnosti, a ktorý tiež okrem iného zabezpečí obyvateľom mesta Humenné vystúpiť na rokovaní MsZ bez súhlasu poslancov, a to v bode „Vystúpenia obyvateľov“. Návrh nového rokovacieho poriadku tiež navyšuje čas vystúpenia poslanca v rozprave, ako aj možnosť vystúpiť k jednému bodu 2x. Okrem toho je v rokovacom poriadku ďalšia novinka, a to aby na faktické poznámky mohla ísť reakcia predrečníka a takisto sa zmenil čas prihlásenia sa do rozpravy, ktorý bude neobmedzený až do ukončenia rozpravy k danému bodu. Poslanci MsZ tento nový rokovací poriadok schválili a platiť bude od 1. marca 2019.

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

ZŠ Hrnčiarska patrí medzi jedenásť škol na Slovensku

26.03.2019 / Školy

ZŠ Hrnčiarska patrí medzi jedenásť škol na Slovensku

„Vaša škola je na európskej úrovni a môžete byť na seba pyšní...“ zneli slová Ing. Kataríny Hrbáňovej, PhD. z Národná služba...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

25.03.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 13. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne Márie Čokynovej

22.03.2019 / Kultúra

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne Márie Čokynovej

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi − Rusínskou obrodou na Slovensku, Ľubovnianskym osvetovým strediskom v Starej Ľubovni, Prešovským samosprávnym krajom,...

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

20.03.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Vihorlatské múzeum bude hostiť 65. ročník recitačnej súťaže

18.03.2019 / Kultúra

Vihorlatské múzeum bude hostiť 65. ročník recitačnej súťaže

Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor okresnej prehliadky 65. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a...

Čítať viac