Uskutočnilo sa prvé pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva pod vedením nového primátora mesta Humenné

  • Kategória: Samospráva
  • Uverejnené 20. 12. 2018
  • Napísal: TS Mesta Humenné
2018-12-zastupitelstvo09

Vo štvrtok 20. decembra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom pod vedením novozvoleného primátora Miloša Merička. Poslanci si v rámci jednotlivých bodov programu okrem iného schválili aj volebnú komisiu na nasledujúce štvorročné obdobie, novú Mestskú radu a príslušné komisie MsZ.

Na začiatku rokovania MsZ podal primátor Miloš Meričko ústnu informáciu o prevzatí svojej funkcie, kde zdôraznil, že do nového roka pôjde humenská samospráva žiaľ s rozpočtovým provizóriom, kým sa nespracuje nový návrh rozpočtu na rok 2019. Z toho dôvodu nemôžu športové kluby či ďalšie organizácie očakávať prísun dotácií na svoju činnosť. Neopomenul ani dopravu, kde podľa jeho slov vyrokoval dodatok k zmluve s autobusovou spoločnosťou zabezpečujúcou MHD v našom meste, keďže bývalé vedenie mesta túto končiacu zmluvu nepredĺžilo. Primátor sa pozastavil aj nad množstvom nezrovnalostí či už v evidencii zmlúv, alebo chýbajúcich zmluvách po bývalom vedení mesta.

Rokovania sa zúčastnilo 21 z 24 mestských poslancov.

Zriadenie Volebnej komisie na volebné obdobie 2018 – 2022 a Mestskej rady

Volebná komisia, ktorú MsZ volí spravidla na celé volebné obdobie, plní úlohy v zmysle rokovacieho poriadku MsZ v Humennom. Navrhuje Mestskému zastupiteľstvu spôsob voľby zástupcu primátora, ak si ho do 60 dní primátor nezvolí sám, ďalej navrhuje spôsob voľby hlavného kontrolóra, Mestskej rady či predsedov, tajomníkov a členov komisií MsZ. Pre volebné obdobie 2018 – 2022 sa členmi volebnej komisie stali Andrej Bača ako predseda, Jozef Mocák, Ondrej Mudry, Anna Sotaková a Tomáš Šudík.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Je zložená z poslancov, ktorých volí na celé funkčné obdobie MsZ. Humenská Mestská rada bude mať oddnes 8 členov, a to Jozefa Babjáka, Ondreja Babjarčíka, Máriu Cehelskú, Ivana Hoptu, Martina Lichmana, Ondreja Mudreho a Juraja Vaňa. Posledným členom Mestskej rady bude zástupca primátora.

Novinkou je zriadenie 12 stálych komisií MsZ

Komisie MsZ sú rovnako poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom humenskej samosprávy. Sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu sa zmenil nielen počet komisií, ale aj niektoré ich názvy a obsahová náplň.

Po novom tak MsZ zriadilo:
1. komisiu finančnú, rozpočtovú a správy mestských organizácií s predsedníčkou Alenou Židovou
2. komisiu výstavby a územného plánovania s predsedom Michalom Babinom
3. komisiu školstva, na ktorej čele bude stáť Mária Cehelská
4. komisiu pre disponovanie s majetkom mesta s predsedom Jurajom Vaňom
5. sociálnu a zdravotnú komisiu s predsedníčkou Annou Sotakovou
6. komisiu životného prostredia a verejnej zelene, ktorej predsedom sa stal Tomáš Šudík
7. komisiu kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce na čele s Ivanom Hoptom. Pozmeňovacím návrhom poslankyne Cehelskej, odhlasovali poslanci zmenu jednej z navrhnutých členiek tejto komisie. Janu Vaľovú v nej nahradí Michaela Januchová.
8. komisiu dopravy a verejného poriadku s predsedom Michalom Drugom
9. komisiu športu s predsedom Branislavom Čekovským
10. komisiu mládeže a tretieho sektora, ktorej predsedom bude Martin Ruščanský
11. bytovú komisiu na čele s predsedom Jozefom Mocákom
12. komisiu PHSR a rozvojových projektov, ktorej bude predsedať Peter Pipák.

2018-12-zastupitelstvo09

Zriadená bola aj komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, ktorá sa bude riadiť zákonom č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Táto komisia má za úlohu kontrolovať či poslanci a primátor, ktorí sa ujali funkcie spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti výkonu verejných funkcionárov s výkonom iných funkcií, aké majú funkcie v štátnych či samosprávnych orgánoch, majetkové či finančné pomery. Členmi tejto komisie sa stali Michal Druga, Ivan Hopta, Jozef Mocák, Peter Pipák, Anna Sotaková a Alena Židová.

Občianske obrady budú vykonávať už aj nové tváre z radov poslancov

Mesto Humenné organizuje a zabezpečuje rôzne občianske obrady, teda svadby či pohreby, slávnosti a ďalšie významné podujatia, pri ktorých sa zvyčajne slovom prihovorí buď primátor, alebo poverení poslanci MsZ. Pre toto volebné obdobie to bude primátor Miloš Meričko, Jana Andruchová, Ivan Hopta, Jozef Oľha, Peter Pipák, Andrej Semanco, Anna Sotaková, Juraj Vaňo a Mária Cehelská. Práve poslednú spomínanú poslankyňu poverilo MsZ zvolávaním a vedením MsZ v prípadoch, ak by tak nemohol učiniť primátor či jeho zástupca.

Primátor bude poberať základný plat

Určovanie platu primátora patrí výhradne do réžie MsZ. Plat patrí primátorovi odo dňa zloženia sľubu a po schválení zastupiteľstvom predstavuje základnú sumu 3 063 eur.

Mestské zastupiteľstvo v rámci svojho dnešného rokovania vzalo na vedomie aj informáciu o zriadení štyroch poslaneckých klubov v MsZ. Ide o Klub poslancov „Spájame sa pre Humenné“ v zložení Mária Cehelská, Jozef Babják, Ondrej Babjarčík, Andrej Bača, Silvia Cukrovaná, Branislav Čekovský, Jozef Oľha, Martin Ruščanský, Tomáš Šudík, Helena Ufnárová, Juraj Vaňo a Alena Židová. Ďalej je to „Klub poslancov MsZ za SMER-SD v zložení Ondrej Mudry, Andrej Semanco, Jana Andruchová, Michal Druga a Dušan Sukovský. Poslanci Ivan Hopta, luciána Hoptová a Anna Sotaková zriadili „Poslanecký klub ÚSVIT – KSS pri MsZ v Humennom a posledným klubom je „Kresťanskode­mokratické hnutie (KDH)“ v zložení Martin Lichman, Michal Babin a Jozef Mocák. Nezaradeným poslancom v rámci klubov sa stal Peter Pipák.

Búrlivá diskusia na adresu bývalej primátorky mesta Jany Vaľovej

Najväčšia rozprava sa strhla pri žiadosti bývalej primátorky Jany Vaľovej o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2017 – 2018. Výsledkom hlasovania poslancov v búrlivej diskusii, bolo stiahnutie bodu z programu rokovania a jeho prerokovanie na najbližšom MsZ.

V rámci rokovania MsZ poslanci schválili okrem iného Technickým službám mesta Humenné (TS) zvýšenie príspevku na tento rok o 77 520 eur, ktoré vykryjú tohtoročné výdavky TS. Tie išli najmä do nákupu novej techniky, strojov a zariadení. Okrem toho na návrh Ivana Hoptu požiadali poslanci primátora mesta o vypovedanie nájomnej zmluvy s občianskym združením Aura z prenajatého pozemku do 31. januára 2019.

Poslanci MsZ schválili aj žiadosť 1. Humenskej a.s. O zapracovanie do plánu investičných akcií na rok 2019 požiadavky súvisiace s výstavbou tréningového ihriska s umelou trávou na futbalovom štadióne v Humennom. Ide o osvetlenie, zavlažovanie, resp. chladenie a oplotenie tréningového ihriska.

* informáciu i fotky prostredníctvom tlačovej správy priniesol 20.12.2018 tlačový referát MsÚ v Humennom

V pondelok 10. decembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, na ktorom zložil sľub novozvolený primátor PhDr. Ing. Miloš Meričko a 24 mestských poslancov, medzi ktorými nájdeme viacero nováčikov. Viac info TU.

Pre občanov

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Záver októbra bude v knižnici plný zaujímavých podujatí

15.10.2019 / Kultúra

Záver októbra bude v knižnici plný zaujímavých podujatí

Srdečne Vás pozývam na podujatia, ktoré sa ešte do konca mesiaca október uskutočnia vo Vihorlatskej knižnici v Humennom.

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

15.10.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 42. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Havarijny stav mestských budov bol odstránený

11.10.2019 / Život

Havarijny stav mestských budov bol odstránený

Koncom augusta tohto roka sme Vás informovali o vzniknutých havarijných stavoch na strechách mestských budov. Príčinou havarijných stavov v tom...

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

10.10.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Pugačevkári skrášlili naše mesto!

09.10.2019 / Školy

Pugačevkári skrášlili naše mesto!

Vďaka Komunitnej nadácii mesta Humenné je areál pred Základnou školou Pugačevova opäť krajší. Využili sme možnosť, ktorú ponúka KNMH a...

Čítať viac